anunci patrocinat

S’àmplia el termini per a totes les autoliquidacions i declaracions tributàries corresponents al 1r trimestre, de les que destaquem a més de l’IVA (model 303), entre d’altres, els models 130, 131, 111 i 115.

Igualment s’ajorna el cobrament del resultat a ingressar fins al 20/5/2020, amb independència de quan s’hagi presentat la autodeclaració corresponent al 1r trimestre, per la qual cosa li recordem que, arribada la data (20/5/2020) haurà de tenir liquidesa suficient al seu compte corrent per poder atendre el pagament i no caure en l’incompliment de la obligació tributària.

La domiciliació bancària podrà realitzar-se fins al 15 de maig de 2020, inclusivament. El càrrec en compte s’efectuarà el 20 de maig de 2020.

Respecte a les domiciliacions que s’hagin efectuat fins al 15 d’abril de 2020, el càrrec en compte es realitzarà, igualment, el 20 de maig de 2020, tal com indica la pròpia Agència Tributària (AEAT) en la seva pàgina web,

D’acord amb el Reial decret llei 14/2020, de 14 d’abril, pel qual s’estén el termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries, s’amplien fins al 20 de maig els terminis de presentació i ingrés de les declaracions i autoliquidacions tributàries el venciment de les quals es produeixi a partir del dia 15 d’abril (1) i fins al dia 20 de maig de 2020 per als següents obligats tributaris:

  • obligats amb volum d’operacions no superior a 600.000 euros l’any 2019. A aquest efecte, el volum d’operacions serà el previst en l’article 121 de la Llei de l’IVA, i en defecte d’això quan no existeixi obligació de presentar declaracions relatives a l’IVA (per exemple en el cas d’operacions exclusivament exemptes previst en el tercer paràgraf de l’article 71.1 del RIVA o en el cas de règim especial del recàrrec d’equivalència), l’Import Net de la Xifra de Negocis de l’Impost de societats o l’equivalent en el cas de l’Impost sobre la Renda de Persones Físiques.

L’ampliació dels terminis de presentació i ingrés no resultarà d’aplicació:

  • Als grups fiscals que apliquin el règim especial de consolidació fiscal regulat en el Capítol VI del Títol VII de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost de societats, amb independència del seu import net de la xifra de negocis, ni als grups d’entitats que tributin en el règim especial de grups d’entitats de l’Impost sobre el Valor Afegit regulat en el Capítol IX del Títol IX de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, amb independència del seu volum d’operacions.

A la presentació de declaracions regulades pel Reglament (UE) núm. 952/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 d’octubre de 2013, pel qual s’aprova el codi duaner de la Unió i o per la seva normativa de desenvolupament.