anunci patrocinat

El Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació, publicat al BOE amb entrada en vigor el dia 23, incorpora una sèrie de mesures que afecten el pagament de la renda dels arrendaments d’ús diferent al d’habitatge i de les que es poden beneficiar autònoms i pimes.

Et resumim a continuació en què consisteixen aquests ajuts i quins són els requisits per sol·licitar-los.

1. QUAN EL PROPIETARI ÉS UNA EMPRESA O ENTITAT PÚBLICA D’HABITATGE O UN GRAN TENIDOR

PROPIETARI
Empresa o entitat pública d’habitatge o un gran tenidor (entenent per tal la persona física o jurídica que sigui titular de més de deu immobles urbans, excloent garatges i trasters, o una superfície construïda de més de 1.500 m2).
ARRENDATARI
Persona física o jurídica.
MORATÒRIA OBLIGATÒRIA PER A LA PROPIETAT, LLEVAT DE PACTE PREVI
S’aplicarà de manera automàtica per tot el temps que duri l’estat d’alarma i les seves pròrrogues i per cadascuna de les mensualitats següents, prorrogables una a una, fins a un màxim de 4, segons l’impacte provocat per la COVID-19 a l’arrendatari.
TERMINI PER A SOL·LICITAR-LA
Un mes des de l’entrada en vigor del Reial decret llei (23 d’abril a 23 de maig).
PENALITZACIONS I/O INTERESSOS
Sense ajornament i pagament. Mitjançant quotes mensuals fins a un termini màxim de dos anys i, en qualsevol cas, sempre dins del termini de vigència del contracte d’arrendament o qualsevol de les pròrrogues. Aquestes es comptaran a partir de el moment en què se superi la situació derivada de l’impacte de la COVID-19 o a partir de la finalització del termini màxim dels quatre mesos abans esmentat.

2. QUAN EL PROPIETARI ÉS DIFERENT A TOTS ELS DESCRITS ANTERIORMENT

PROPIETARI
Diferent als descrits en l’apartat anterior.
ARRENDATARI
Persona física o jurídica.
AJORNAMENT I/O REBAIXA
Potestatiu. La propietat no està obligada a acceptar.
TERMINI PER A SOL·LICITAR-LO
Un mes des de l’entrada en vigor del Reial decret llei (23 d’abril a 23 de maig).
FIANÇA
Hi ha la possibilitat, mitjançant acord entre arrendador i arrendatari, d’aplicar la fiança al pagament total o parcial de les rendes afectades. En aquest supòsit, l’arrendatari haurà de reposar la fiança dins de l’any següent a l’acord o en el termini que resti de vigència del contracte, en cas que aquest termini  inferior a un any.

3. REQUISITS PER ACCEDIR A LES MESURES

PER ALS AUTÒNOMS
a) Que estigués en situació d’alta d’autònom en el moment de la declaració d’estat d’alarma.

b) Que la seva activitat hagi estat suspesa com a conseqüència de l’estat d’alarma o per ordres dictades per l’Autoritat competent i les autoritats competents delegades a l’empara del Reial Decret de declaració de l’estat d’alarma.

Les circumstàncies anteriors s’acrediten mitjançant certificat expedit per l’AEAT o organisme competent de la comunitat autònoma sobre la declaració de cessament de l’interessat.

En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa pel Decret que declarava l’estat d’alarma, haurà d’acreditar la reducció de la facturació del mes natural anterior al qual se sol·licita l’ajornament en, si més no, un 75 per cent, en relació amb la facturació mitjana mensual del trimestre a què pertany l’esmentat mes referida a l’any anterior.

Aquest extrem s’acreditarà inicialment mitjançant declaració responsable de l’inquilí, sense perjudici de la possibilitat del propietari de requerir els llibres comptables.

PER A LES PIMES (ARRENDAMENT D’IMMOBLE AFECTE A L’ACTIVITAT)
a) Que no superin els límits del que disposa l’article 257 de la Llei de societats de capital, és a dir, que durant dos exercicis consecutius reuneixin, a la data de tancament de cada un d’ells, si més no dues d’aquestes circumstàncies:
  • Que el total de les partides de l’actiu no superi els 4 milions d’euros.
  • Que l’import net de la seva xifra de negocis anual no superi els 8 milions d’euros.
  • Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici no sigui superior a 50.

b) Que la seva activitat hagi estat suspesa com a conseqüència de l’estat d’alarma o per ordres dictades per l’autoritat competent i les autoritats competents delegades a l’empara del Reial Decret de declaració de l’estat d’alarma.

Les circumstàncies anteriors s’acrediten mitjançant certificat expedit per l’AEAT o l’organisme competent de la comunitat autònoma sobre la declaració de cessament de l’interessat.

c) En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa pel Decret que declarava l’estat d’alarma, haurà d’acreditar la reducció de la facturació del mes natural anterior al qual se sol·licita l’ajornament en, si més no, un 75 per cent, en relació amb la facturació mitjana mensual del trimestre a què pertany l’esmentat mes referida a l’any anterior.

Aquest extrem s’acreditarà inicialment mitjançant declaració responsable de l’inquilí, sense perjudici de la possibilitat del propietari de requerir els llibres comptables.