anunci patrocinat

Les comunitats de propietaris esgoten els darrers dies per presentar a Hisenda la declaració d’operacions amb tercers, corresponents a l’any 2019, el model 347. La data màxima d’entrega és el 2 de març. Tot i que es tracta d’una presentació de caire informatiu és important fer-la amb cura, atès que si es produeixen discrepàncies significatives entre les xifres declarades per un proveïdor i el seu client, l’Agència Tributària pot incoar un expedient de comprovació.

El model 347 l’han de presentar totes les comunitats de veïns que encara que no facin cap activitat empresarial hagin dut a terme operacions amb tercers durant l’exercici econòmic de 2019 i que hagin superat els 3.005,06€. A la declaració s’hi ha d’incloure els pagaments fets per a adquisicions de béns i serveis que, realitzades amb un mateix proveïdor, superin aquesta xifra. També s’hi ha d’incloure-hi les subvencions rebudes, sigui quin sigui el seu import. En canvi no s’hi s’han d’incloure adquisicions que representin un consum per a la comunitat de propietaris, com el subministrament elèctric, de combustible, d’aigua i l’assegurança comunitària. Tampoc s’hi s’ha d’incloure les quantitats cobrades als membres de la comunitat per a les provisions de fons, derrames i fons de reserva entre d’altres.

Per presentar el model 347 cal que les comunitats disposin d’un certificat o signatura digital. En cas de no disposar-ne, la declaració informativa es podrà fer a través del certificat d’un “col·laborador social”, és a dir, d’un gestor que pugui fer tràmits amb Hisenda per encàrrecs de tercers. En el cas de comunitats gestionades per la Cambra de la Propietat Urbana de Girona, tota la informació necessària per a la presentació del model 347 serà obtinguda pel nostre Departament d’Administració de Comunitats i no caldrà que ens facin arribar cap documentació.

Més informació a Cambra de la Propietat Urbana de Girona.