anunci patrocinat

El Consell de Ministres ha aprovat un nou Reial decret llei de mesures urgents per fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica en l’àmbit de l’habitatge, que introdueix noves mesures de protecció per a aquelles llars vulnerables que s’enfrontin a procediments de desnonament del seu habitatge habitual, introduint a més una sèrie de millores per a assegurar l’acció coordinada dels òrgans judicials i dels serveis socials competents.

En primer lloc, a fi d’estendre i assegurar la protecció de les persones arrendatàries d’habitatge en situació de vulnerabilitat, ja que estableix el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries al àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, s’amplia l’abast temporal i subjectiu de les mesures establertes per respondre a la gravetat de les conseqüències de la pandèmia.

En particular, s’estén fins a la finalització de l’estat d’alarma, la possibilitat de suspensió de procediment de desnonament, a fi de que els serveis socials puguin oferir solucions a les persones arrendatàries que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica sense alternativa habitacional.

S’amplien les situacions de vulnerabilitat social i econòmica que poden al·legar-se, fent extensives aquestes situacions a aquelles no necessàriament derivades, de manera directa, dels efectes de l’expansió de la COVID-19.

Amb l’objecte de garantir l’eficàcia a la mesura, s’estableix la comunicació pel jutjat als serveis socials competents, per valorar la situació de vulnerabilitat de l’arrendatari, i si és el cas de l’arrendador, i formular la proposta de mesures a adoptar.

La suspensió del llançament es mantindrà pel temps necessari per aplicar les mesures socials que siguin procedents, que hauran de permetre una solució habitacional que garanteixi un habitatge digne, i sempre dins el període de l’estat d’alarma.

En cas que no s’ofereixi una solució habitacional en els tres mesos següents des de l’emissió de l’informe dels serveis socials, els arrendadors tenen dret a sol·licitar una compensació sempre que s’acrediti el perjudici econòmic ocasionat.

Protecció en procediments de llançament d’habitatge habitual

En segon lloc, en el context de l’estat d’alarma, s’ofereix especial protecció a aquelles llars afectats per procediments de llançament del seu habitatge habitual, que no es derivin de contractes d’arrendament, quan hi hagi persones dependents, víctimes de violència sobre la dona o menors d’edat a càrrec.

En aquest supòsit, s’estableix la possibilitat que el jutge, prèvia valoració ponderada i proporcional de el cas concret, tindrà la facultat de suspendre el llançament, quan els propietaris d’aquests immobles siguin persones físiques o jurídiques titulars de més de 10 habitatges, sol·licitant informe als serveis socials competents a fi de que puguin valorar la situació de vulnerabilitat econòmica i identificar les mesures a aplicar per donar resposta a aquesta situació.

La nova norma estableix en aquest cas que la suspensió de procediment mai es pot dictar quan l’habitatge sigui la residència habitual o segona residència de propietari, quan l’immoble es trobi cedit a una persona física que tingués el seu domicili habitual o segona residència, que l’entrada o permanència en l’habitatge s’hagi produït mitjançant intimidació o violència sobre les persones, o quan hi hagi indicis racionals que l’habitatge s’estigui utilitzant per a la realització d’activitats il·lícites. També, quan es tracti d’immobles destinats a habitatge social i ja s’hagués assignat l’habitatge a un sol·licitant, o que l’entrada a l’immoble s’hagi produït amb posterioritat a l’entrada en vigor de el Reial decret llei.

Igualment, en cas que no s’ofereixi una solució habitacional en els tres mesos següents des de l’emissió de l’informe dels serveis socials, els propietaris de l’immoble tindran dret a sol·licitar una compensació sempre que s’acrediti el perjudici econòmic ocasionat.