anunci patrocinat

El Consorci del Parc Científic i Tecnològic de Lleida va aprovar en una sessió telemàtica del seu consell d’administració, mesures de suport a les empreses que formen part del Parc de Gardeny, arran de la pandèmia de la Covid-19. Podran demanar una moratòria de les quotes d’arrendament dels espais corresponents als mesos d’abril, maig i juny, atesa la situació de l’estat d’alarma que ha afectat la seva activitat ordinària. Les quotes es prorratejaran durant 6 mesos i l’inici del pagament es retarda durant dos mesos.

Durant la sessió, s’ha aprovat el tancament pressupostari de l’exercici 2019, que inclou el refinançament del deute per garantir el futur d’aquest complex empresarial. S’ha obtingut un resultat positiu de 3.227.596,27 € i un romanent de tresoreria per a despeses generals de -4.263.430,35 €.

En la mateixa línia, el Consell ha aprovat acollir-se a la sol·licitud d’ajornament de les quotes dels préstecs rebuts de l’Estat amb venciment per a l’any 2020 i d’anys anteriors. La petició es farà en els termes que prevegi l’ordre ministerial de desplegament de la disposició addicional dotzena del Reial decret llei 15/2020, quan el Ministeri de Ciència publiqui les instruccions i obri el termini de presentació de sol·licituds.