anunci patrocinat

Segons l’informe que ha publicat el Banc d’Espanya i que es basa en les dades que han remès a l’organisme les mateixes entitats financeres, fins al 30 d’abril les entitats financeres espanyoles han rebut més de 228.000 sol·licituds de moratòries hipotecàries d’habitatges i altres immobles com a locals i oficines, i 296.924 peticions de moratòria de crèdits sense garantia hipotecària en el marc de les mesures de suport aprovades pel govern per mitigar l’impacte del Covid-19. No obstant això, tot just s’han concedit un 29% de les mateixes.

La informació només inclou les moratòries derivades de l’aplicació de les mesures aprovades pel govern, però no aquelles que s’hagin pactat lliurement per acord entre les entitats i els deutors.

De les 228.322 sol·licituds de moratòria hipotecària, s’han concedit fins a la data 65.559 ajornaments a 96.994 peticionaris, dels quals el 72,6% són assalariats i el 27,4% autònoms. El saldo viu pendent d’amortització dels préstecs suspesos ascendeix a 6.525.000 d’euros.

Dins dels peticionaris autònoms, destaca que el 23% pertany a el sector de l’hostaleria i el 22,2% a el de comerç a l’engròs. Els segueixen transport i emmagatzematge (6,5%), construcció (6,2%), activitats professionals, científiques i tècniques (5,45%) i indústria manufacturera (5,3%).

Pel que fa a les moratòries de crèdits sense garantia hipotecària, de les 296.924 peticions s’han concedit a 30 d’abril un total de 59.163, i el saldo pendent d’amortització dels préstecs suspesos se situa en 585 milions d’euros.

De l’ajornament en el pagament de crèdits s’han beneficiat 64.537 persones, el 70,1% assalariats i el 29,9% autònoms. Dins d’aquest últim col·lectiu, ressalta que el 22% de deutors beneficiaris pertany a el sector d’hostaleria, el 20,1% a el de comerç a l’engròs i al per menor, el 5,2% a el d’activitats professionals, científiques i tècniques, el 4,6% a el de construcció, el 3,6% a el d’activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment i el 3,6% a l’indústria manufacturera.