anunci patrocinat

L’Agència de Consum catalana ha iniciat el procediment sancionador ja que els portals immobiliaris no informaven de l’índex de referència de lloguer com estableix la normativa. Aquests incompliments poden comportar sancions de fins a 10.000 euros, d’acord amb el règim sancionador que preveu la Llei del Codi de l’Agència de Consum.

Després de la llei 11/2020 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge, els portals estan obligats a publicar l’índex de referència. Aquest índex permet conèixer el preu mitjà de el metre quadrat de lloguer d’un habitatge ubicat a la zona. A més, la norma fixa el preu límit que pot arribar al lloguer en una seixantena de municipis catalans declarats com a àrees d’habitatge tensionat.

Amb l’objectiu de verificar el grau compliment de la norma, l’Agència Catalana de Consum va obrir el desembre passat una campanya d’inspeccions, que va iniciar d’ofici a portals immobiliaris que operen a través d’internet. A més de les inspeccions realitzades d’ofici, l’entitat ha rebut 248 denúncies per incompliment de la normativa.

La campanya inspectora de Consum continua oberta per assegurar que els anuncis s’ajusten a la llei marcada.