anunci patrocinat

Aquelles persones que s’hagin vist afectades econòmicament pel virus Covid-19 podran sol·licitar la moratòria del pagament d’hipoteques del seu primer habitatge des del 19 de març fins al 3 de maig, és a dir, 15 dies després de la fi de la vigència del real decret llei de mesures extraordinàries pel Covid-19.

Per acollir-se a aquesta mesura cal estar en alguns dels supòsits de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada pel COVID-19 previstos en el reial decret llei de mesures extraordinàries, publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

Els deutors hauran d’acreditar davant l’entitat creditora les seves circumstàncies de vulnerabilitat mitjançant la presentació, en cas de situació legal de desocupació, del certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions, en el qual figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació, mentre que en cas de cessament d’activitat dels treballadors per compte propi, mitjançant certificat expedit per l’Agència Tributària o l’òrgan competent sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat.

L’Executiu estableix com a requisit que el deutor hipotecari passi a estar en situació d’atur o, en cas de ser empresari o professional, pateixi una pèrdua substancial dels seus ingressos o una caiguda substancial de les seves vendes, així com que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar no superi, en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria, el límit de tres vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples mensual (IPREM).

Aquest límit s’incrementarà en 0,1 vegades per cada fill a càrrec (o en 0,15 vegades si la unitat familiar és monoparental) o per cada persona major de 65 anys que sigui membre de la unitat familiar.

El límit pujarà a quatre vegades l’IPREM si la família té un membre amb discapacitat superior a l’33%, dependència o malaltia que l’incapaciti, o cinc vegades l’IPREM si la persona a càrrec té paràlisi cerebral, malaltia mental o discapacitat intel·lectual, entre d’altres supòsits.

Quins documents fa falta per demanar la moratòria?

A més de presentar el document d’atur, en el qual figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació, els interessats a aconseguir la moratòria hauran d’informar sobre el nombre de persones que habiten la casa a través del llibre de família. També és necessari el certificat d’empadronament relatiu als empadronats a l’habitatge, i la declaració de discapacitat, de dependència o d’incapacitat permanent per realitzar una activitat laboral, si fos necessari.

En el cas dels autònoms, els treballadors per compte propi han d’aportar un certificat de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma, que índex el cessament d’activitat declarada per l’interessat.

Per demostrar la titularitat dels béns, s’ha de presentar una nota simple del servei d’índexs de el Registre de la Propietat dels membres de la unitat familiar; les escriptures de compravenda de l’habitatge i de concessió del préstec amb garantia hipotecària.

Un cop sol·licitada i aprovada la moratòria(en un període màxim de 15 dies), l’entitat creditora no pot exigir el pagament de la quota hipotecària ni dels conceptes que la integren. A més, tampoc es reportaran interessos per l’ampliació de la vida del préstec.

Si voleu saber-ne més sobre aquestes mesures, la Cambra de la propietat urbana n’ha fet tot un recull exhaustiu, des d’aquest enllaç hi podreu accedir:

http://www.cambrapropietatgirona.com/afecta-als-propietaris-mesures-adoptades-pel-govern-central-front-limpacte-economic-social-covid-19/