anunci patrocinat

El préstec de capital privat es regeix per la mateixa Llei hipotecària que els bancs

El préstec de capital privat és una fórmula de finançament on no hi intervé cap banc, sinó que s’hi vinculen principalment un prestador o inversor i un prestatari o sol·licitant de crèdit.

El prestador o inversor és el particular o empresa inversora que té la capacitat de deixar una quantitat de diners a un altre, amb el principal objectiu d’obtenir-ne un benefici econòmic en forma d’interessos.

El prestatari o sol·licitant de crèdit és el particular o empresa que sol·licita una quantitat de diners a un altre, com a la millor opció o única alternativa al finançament bancari tradicional.

L’empresa intermediària, que és la que facilita l’operació de préstec, assessora a les altres dues parts i aporta experiència, professionalitat i seguretat a l’operació.

Aquests tipus de préstecs es regeixen per la mateixa Llei hipotecària que els bancs, de 27 de febrer de l’any 1946. Per tant, es garanteix la devolució dels diners amb el compromís del prestatari d’avalar l’operació amb l’aportació d’un bé immoble, ja sigui seu o d’un familiar o amic. En cas d’incompliment del préstec, el prestatari pot executar i embargar l’habitatge que es posa com a garantia de la mateixa manera que ho faria un banc.

Obtenir un préstec de capital privat no requereix tanta documentació com a la banca tradicional, aquest és un dels avantatges, i permet també disposar dels diners de forma més ràpida del que suposaria el préstec del banc. No hi ha un import límit per al sol·licitant, sinó que el marca el valor de la propietat que s’aporta com a garantia, per tant, és imprescindible que s’aporti una propietat immobiliària que garanteixi la devolució de préstec.

En casos d’embargaments urgents, procediments de subhasta i de concurs, deutes amb hisenda o problemes amb l’ASNEF i RAI, el finançament privat sol ser l’única possibilitat d’aconseguir el capital necessari per tirar endavant.

Tant el prestador com l’empresa intermediària s’hauran d’inscriure, si encara no hi figuren, en un registre estatal d’intermediaris financers (Registro de Intermediarios Financieros). La obligació té com objecte protegir als usuaris i consumidors d’aquests serveis, i n’assegura la transparència i la lleial competència.

Per formalitzar una operació, cal emplenar un formulari per a l’estudi de viabilitat gratuït. Un dels nostres experts financers és qui s’ocupa d’estudiar la situació de manera personalitzada i comprova que tota la documentació sigui la correcta i es respecti en tot moment la normativa vigent, regulada pel Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Un cop acordades les condicions per ambdues parts, es signa l’escriptura pública davant  notari  i el sol·licitant obté el crèdit.

TQ Eurocrèdit

La Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) és una llista de morosos que recull informació relativa a l’incompliment d’obligacions dineràries, en la que són els creditiors els que en faciliten la informació que s’hi inclou. Estar inclòs a la base de dades de l’ASNEF és habitual en casos de devolució o impagament de qualsevol tipus de rebuts ja siguin de telefonia fixa, telefonia mòbil o rebuts de gas, llum, rebuts del banc, asseguradores etc. Asnef Equifax també completa la informació amb l’apartat de rebuts impagats d’organismes públics on ens hi poden incloure per deutes amb hisenda, seguretat social i deutes amb ajuntaments. Tot i no ser gaire habitual, també hi ha la possibilitat de que ens hi incloguin per culpa dades errònies o suplantacions d’identitat. El termini de prescripció de l’ASNEF és de 6 anys. 

El Registro de Aceptaciones Impagadas (RAI) és un arxiu on hi figuren aquelles persones jurídiques o empreses amb impagaments superiors a 300,51€. Solen ser deutes amb els bancs com pagarés, pagarés de compte corrent, talons o lletres acceptades. Tot i no ser gaire habitual, també hi ha la possibilitat de que ens hi incloguin per culpa dades errònies o suplantacions d’identitat. El termini de prescripció del RAI és de 6 anys.