anunci patrocinat

La Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) recull en el capítol IV els drets i obligacions de les parts i especifica en l’article 21 les normes que regeixen la conservació de l’habitatge. Segons el citat article, podem treure les següents conclusions sobre les obligacions de propietari i inquilí en qüestió d’avaries i reparacions en un habitatge de lloguer.

el propietari

Té l’obligació de realitzar les obres necessàries per conservar l’habitatge en condicions d’habitabilitat sense pujar el preu al seu inquilí.

El manteniment d’elements com el terra, parets i sostres corre del seu compte, sempre que el llogater hagi fet un ús adequat dels mateixos.

El manteniment o substitució d’instal·lacions de l’aigua o de la llum.

El propietari també s’ha de fer càrrec de la reparació o substitució de la caldera, així com del seu manteniment.

Al principi, les reparacions o substitucions dels electrodomèstics de l’habitatge les paga el propietari, amb l’excepció de danys per mal ús o reparacions menors.

el llogater

Els desperfectes ocasionats al pis deguts a un mal ús aniran a càrrec de l’inquilí, ja que aquest té l’obligació de conservar l’habitatge en les condicions que la hi van lliurar.

Pintura per mal ús: pintar sense permís, fer forats a les parets, etc.

Ruptura de mobles o estris de l’habitatge.

Danys en la instal·lació elèctrica a causa de la sobrecàrrega.

En l’article 21.4 de la LAU s’especifica que “les petites reparacions que exigeixi el desgast per l’ús ordinari de l’habitatge seran de càrrec de l’arrendatari”. Per petites reparacions entenem aquelles que tinguin a veure amb el desgast habitual de l’ús com: reparació de la corretja d’una persiana, un desguàs embussat o una cisterna que carrega malament.

Les obres en un contracte de lloguer

Com bé diu la llei, si el propietari necessita realitzar obres en l’habitatge arrendat, l’inquilí haurà de suportar-les. En el moment que passin els 20 dies d’obres a l’habitatge, el propietari haurà de reduir la renda en proporció a la part de l’habitatge que no pot gaudir durant la seva reparació.

Un punt important pel que fa a les obres en l’immoble és que el propietari no podrà pujar després de la renda a l’inquilí.