anunci patrocinat

Cada vegada són més les administracions que permeten convertir locals comercials en habitatges. Per dur a terme aquest propòsit, el local ha de complir amb els requisits d’habitabilitat vigents en cada ajuntament, de manera que conèixer la normativa local ha de ser el primer pas en aquest tipus d’operacions.

En paral·lel, cal tenir en compte que, tot i que el preu de el local sigui molt més econòmic, hi ha més despeses associades a el moment de la compra, com el cost de el projecte de canvi d’ús i la cèdula d’habitabilitat. De la mateixa manera, cal saber que les hipoteques per comprar un local, funcionen de forma diferent a les d’un habitatge.

A més, altres passos a seguir serien, en primer lloc comprovar el Títol constitutiu de la propietat horitzontal i els Estatuts a l’objecte d’esbrinar si hi ha una prohibició expressa que l’ús dels locals pugui canviar-se a habitatge. La mera descripció dels mateixos com locals, no implica que aquesta prohibició existeixi.

En segon lloc de no constar la prohibició, no necessita el consentiment de la Comunitat per a escometre el canvi d’ús, llevat que el canvi afecti algun element comú de l’edifici, en aquest cas sí haurà de demanar la corresponent autorització en funció de quina afectació es tracti.