anunci patrocinat

La Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, Sareb, ha signat un acord amb l’Ajuntament de Granollers per a la cessió temporal de 17 habitatges destinats a lloguers assequibles, de les quals sis seran adquirides pròximament pel Consistori.

El conveni, signat per l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, i el director de Sostenibilitat de Sareb, Gaspar González-Palenzuela, tindrà una vigència de quatre anys prorrogables anualment fins a un màxim de quatre. Durant aquest període, el consistori serà l’encarregat de gestionar els immobles per atendre les necessitats habitacionals de persones en risc d’exclusió.

Sareb percebrà a canvi de la cessió una contraprestació fixa mensual de 125 euros pels habitatges lliures i de 75 euros per aquelles que es troben ocupades. Els pagaments seran utilitzades per la companyia, principalment, per fer front a les despeses d’assegurances i comunitat. Per la seva banda, l’Ajuntament assumirà els càrrecs corresponents a la gestió de l’habitatge, així com el seu manteniment ordinari i Impost de Béns Immobles (IBI), entre d’altres.

Una vegada que es formalitzi la compra pel consistori de sis dels habitatges inclosos en el conveni, Granollers es convertirà en la tercera administració local en nodrir el seu parc d’immobles amb actius de Sareb, després Badalona i Madrid. També han adquirit habitatges de la companyia al País Basc, Canàries, Comunitat Valenciana i Castella i Lleó.